اوقات كلاسات محاضرات رمضان 2023

للتوضيح:

13 = 1 PM

14 = 2 PM

15 = 3 PM

16 = 4 PM

17 = 5 PM

18 = 6 PM

19 = 7 PM

20 = 8 PM

21 = 9 PM

22 = 10 PM

23 = 11 PM

00 = 12 AM